Business

인-앱 마케팅 플랫폼, 키트 (KiT)

사용자 잔존율을 높이기 위해 앱 내 빅데이터 분석 및 미션, 기프티콘, 커뮤니티 운영 툴들을 포함한 리텐션 마케팅 플랫폼

                                                                           .